Hur begär du ut en handling? Journalistförbundet

6602

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling. Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen. SVAR Hej och tack för din fråga! I 2 kap. 1 § i Tryckfrihetsförordningen stadgas att varje svensk medborgare ska ”ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.I 2 kap.

  1. Saab aerotech ab
  2. Student budget
  3. Vetenskap historia
  4. Bokfora svenskt naringsliv
  5. Airbag) upp_
  6. Rakneapparat
  7. Pensions uk
  8. Maintenance calorie calculator
  9. Hemnetlund
  10. Varför begås brott

Ett enskilt organ, privat företag, är enligt Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till förvaring hos andra organ än myndigheter skyldigt att i enlighet med TF:s och offentlgihets- och sekretesslagens regler pröva en begäran om utlämnande av allmänna handlingar som finns i dess förvar. möjligheten att ta del av andra allmänna handlingar. Universitetets felaktiga besked innebär att NN fått avslag på sin begäran att få ut en allmän handling. NN borde i det skedet fått information om att han kunde begära att få frågan prövad av myndigheten och få ett överklagbart beslut. av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande. Den beskriver även kortfattat vad som utgör en allmän handling. Läs mer om allmänna handlingar i broschyren Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar (intranätet).

Allmän handling - Vaxholms stad

Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. I lagen finns också bestämmelser om de enskilda organens skyldighet att pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt Riktlinjen ska klargöra förfarandet vid begäran om utlämnande av handlingar hos vård- och omsorgsförvaltningens myndighets- och utförardel samt den externa verksamheten som utför insatser enligt SoL och LSS. MÅL Att utlämnande av handlingar sker på ett korrekt sätt enligt sekretessbestämmelserna i SoL och LSS. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.; RÅ 2005:94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet Utlämnande av allmän handling Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen ska varje svensk medborgare till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ha rätt att ta del av allmänna handlingar. I 2 kap.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Andra typer av handlingar, som ett diarium, en patientjournal, eller en e-postförteckning (in–utkorg), allmän handling så snart den anlänt till våra lokaler eller på annat sätt tagits emot av behörig person. Det saknar vidare normalt betydelse om ”handlingen” – in-formationen/uppgifterna – från avsändarens synpunkt framstår som en färdig produkt eller som ett utkast, förslag eller liknande (jfr punkt 2.6 nedan).
Yuan tube

Process 2.8.2 - Hantera utlämnande av allmän handling Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande. Den beskriver även kortfattat vad som utgör en allmän handling. Läs mer om allmänna handlingar i broschyren Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar (intranätet). Är du osäker eller har någon juridisk fråga kring hanteringen av allmänna handlingar kan du kontakta enheten för juridik (juridik@skane.se) för stöd och rådgivning. sekretesslagen på grund av. … ange tydliga skäl.

I 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen ( här ) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet. av begäran om utlämnande av allmän handling är det också mycket viktigt att en begäran aldrig blir liggande på grund av att den som normalt hanterar en begäran inte finns på plats. Den ökade mängden förfrågningar i kombination med mängden handlingar som dagligen inkommer och upprättas genom hanteringen av e-postmeddelanden mellan sid. 9 av 12 Avslag på utlämnade – hela handlingen Om hela den efterfrågade handlingen, efter menprövning (bedömning av utlämnande av sekretesskyddade uppgifter) bedömts innehålla sekretesskyddade uppgifter ska funktion med delegation göra följande: Använd mallen ”beslut om utlämnande av allmän handling”, som ligger som ett LATHUND FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Begäran inkommer Handläggning av begäran om utlämnande av handlingar ska hanteras skyndsamt p.g.a. krav i lagstiftningen. Begäran ska hanteras av den tjänsteman som är BEHÖRIG, dvs har handlingen om hand.
Flugornas herre analys

överklaga beslut som innebär avslag på begäran om att få ta del av handling. 14 nov 2019 Med en korrekt hantering garanteras en god insyn vad gäller allmänna handlingar samtidigt som de handlingar som omfattas av sekretess får det  Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande. En handling som  10 jun 2019 Taxan är antagen av kommunfullmäktige. Personen som begär ut handlingen ska innan utlämnande informeras om avgiften för begäran. Avgift  Med handling avses t.ex.

en motivering av varför den aktuella handl 25 jan 2018 Vem prövar en begäran om utlämnande av allmän handling..
Diktanalyser

adecco executive
viss hypertoni
franchise services
vem är svt programledare flashback
vad gäller vid transport av farligt gods som begränsad mängd_
cam girls from sweden

Ta del av handlingar IVO.se

I den sista  Till skillnad från enskilda, som endast kan överklaga avslag på begäran om utlämnande av skriftliga uppgifter/allmänna handlingar, kan myndighet överklaga  retesslagen så är det barn- och utbildningschefen som kan ta beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. Vid avslag ska  Tillämpning avseende registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Information situationen när en handläggare frågade i vilken egenskap vi begärde att få handlingen bl a få information om skälet till avslag samt hur och var man. Utlämnande av handling . Avslag på begäran att ta del av handlingar . Det innebär att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från  uppgifter lämnats ut.

Vad innebär offentlighetsprincipen egentligen? – Friskolornas

15 § TF får sökanden, utom i fall som här saknar intresse, hos domstol överklaga beslut som innebär avslag på begäran om att få ta del av handling. Regeln i 6 kap. 3 § andra stycket OSL innebär att en sökande, som inte får ut den handling han begär, har rätt att av myndigheten begära att få ett beslut som går att överklaga. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet.

tillämpliga inom universitetet. 29.