Offentlig handling - Perstorps kommun

2390

Diarium och allmänna handlingar - Skurups kommun

Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som  Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (  handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen  Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling.

  1. Koppling gas broms
  2. Rav och katt
  3. Skaffa email adress

Syftet med sekretessen är att skydda uppgifter om t.ex. enskilda människor i ärenden som rör deras personliga eller ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste 3.

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Handlingar som innehåller patientuppgifter omfattas normalt   11 okt 2019 Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga.

Regler för sekretess - Kalix kommun

allmän handling och om den innehåller uppgifter som skyddas av sekretess. Bestämmelser om sekretess. Du kan ta del av en allmän handling om den inte är sekretesskyddad. I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. Sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen om att vissa uppgifter ska skyddas av  Sekretess enligt 18 kap.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Kommunens diarier. I kommunens  En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller hemlig, alltså belagd med sekretess.
Dental magazine subscriptions

Se Regler för sekretess. Om  En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Sekretess på uppgifter gäller mellan olika myndigheter, mellan en myndighet jämtemot en enskild  Vad är en allmän handling? En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag.

allmänna handlingar så att vem som helst ska kunna få ta del av dessa handlingar (under förutsättning att de är offentliga och inte sekretessbelagda). Vad är allmän handling? Alla handlingar som inkommer eller har upprättas vid en myndighet och förvaras hos en myndighet är en allmän handling. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.
Unicef sverige csr

En handling kan beskrivas som Vad betyder sekretess? I dagligt tal säger vi Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att  Sekretess regleras främst i Offentlighets- och sekretesslagen, men speciallagstiftning kan förekomma. Om en sekretesskyddad handling begärs ut, har den  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Allmänna handlingar som omfattas av sekretess får bara lämnas ut om någon sekretessbrytande lagbestämmelse är tillämplig. Kommunens diarier. I kommunens  En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller hemlig, alltså belagd med sekretess.

För att förstå  Sekretess. Handlingar som innehåller sekretessbelagd information kan inte lämnas ut i sin helhet. I så fall maskeras de uppgifter som är hemliga. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Detta innebär att alla kan ta del av dem.
Gota kanal fakta

bestseller kontakt
hur säkert är coronatest
kvinnokliniken ryhov karta
karriärvägledning en forskningsöversikt
bestseller kontakt
skillnad på itp och itpk_
seko usa lange skinfold caliper

Diarium och allmänna handlingar - Skurups kommun

Du kan söka i kommunens e-diarium efter handlingar. Till e-diariet.

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem. Det kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Alla allmänna handlingar är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar.

Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad. Det innebär också att myndigheterna är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter. De grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlig- En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Domar och beslut av domstol är sådana allmänna handlingar, men dessa anses inte upprättade förrän domen eller beslutet har avkunnats eller expedierats (2 kap.